studio: RYDZYNSKA DESIGN | www.rydzynskadesign.pl
photo by: Mat Stolarski